Trwają prace przy "Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ksawerów od km 1+ 409 do km 1+709"

Przetarg na to zadanie odbył się 28.02.2019 r. wpłynęło 4 ważne oferty.
W dniu  27.03.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. z  ul .Grabowiecka 18B, 22-500 Hrubieszów.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje :

-modernizację odcinka  drogi  o długości 300 mb

1. Zakres robót przedstawia się  następująco:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;
- pobdbudowa ;
- nawierzchnia;
- pobocza i roboty wykończeniowe.

W dniu 28 maja dokonano odbioru w/w zadania inwestycyjnego.