Rozpoczęto realizację zadania pn „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej poprzez wsparcie trzech obiektów działających w sferze kultury na terenie Gminy Żmudź:

Izby Regionalnej  w Stanisławowie, świetlicy wiejskiej w Leszczanach I oraz świetlicy wiejskiej w Rudnie”.
Zamówienie jest współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego ze środków Programu Rozwoju 0bszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Przetarg na to zadanie odbył się 24.06.2019 r. wpłynęło 3 ważne oferty.
W dniu 19.07.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj STYL-BUD  s.c.
Surowiec Piotr Sagan Dorota Rudka 14 B ,22-100 Chełm.

Zadanie będzie realizowane w terminie od podpisania umowy do 30 września  2019 r.
.Zakres robót jest następujący :

1)Remont i modernizacja budynku Izby Regionalnej w Stanisławowie
- roboty rozbiórkowe;
-roboty remontowe dachu.

2) Remont i modernizacja świetlicy w Leszczanach I
- roboty zewnętrzne;
- remont pomieszczeń świetlicy;
- instalacja w budynku świetlicy.

3) Świetlica wiejska w Rudnie
- roboty rozbiórkowe;
- roboty montażowe;
-  instalacje wod- kan zewnętrzne;
 - roboty wewnętrzne budowlane;
 - instalacje wod-kan wewnętrzne;
 - elementy zewnętrzne;
 - opaska.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie’’

Świetlica w Stanisławowie

 

Świetlica w Leszczanach

 

Świetlica w Rudnie