Szanowni Rodzice, Uczniowie

przypominamy, że do dnia 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
Świadczenie przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej między innymi : bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, brakiem umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i innymi sytuacjami.
Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

- uczęszczanie ucznia do szkoły,
- zamieszkanie na terenie gminy Żmudź
- dochód miesięczny netto w rodzinie nie może być większy niż 528 zł na jedną osobę.

Pobieranie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych jest przyczyną utraty stypendium szkolnego.
Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić sytuację materialną  poprzez wykazanie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku. Do ustalenia dochódu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie opłaconą składkę na KRUS za jeden miesiąc (odliczenie dotyczy tylko właścicieli gospodarstw rolnych).

Druki można pobrać na stronie gminy Żmudż, w zakładce "Do pobrania/Formularze i deklaracje" albo w Urzędzie Gminy Żmudź od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00.
 
Przy składaniu wniosku należy podać sposób wypłaty świadczenia, przelewem na konto (należy podać nr rachunku bankowego) albo do kasy urzędu.