W dniu 28 maja 2012 r. Gmina Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4. Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca Obszar Tworzenie Polityki Rozwoju Regionalnego.
       Projekt będzie realizowany z w partnerstwie z gminami: Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy (powiat Lubaczowski) i Stary Dzików (powiat Lubaczowski. Liderem projektu jest gmina Żmudź.
       Okres realizacji projektu: 1 września 2012 r. – 31 sierpnia 2014 r.
       Nr umowy: PO PW 01.04.04-00-015
       Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 683 177,94 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 681 947,94 zł.
       Wartość dofinansowania wynosi 613 753,14 zł.
       Projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw: Lubelskiego i Podkarpackiego.

       Celem ogólnym projektu jest: „Kreowanie ponadregionalnej, trwałej współpracy na rzecz rozwoju Polski Wschodniej i wykorzystania jej potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego”.
Celami szczegółowymi projektu są:
•    Zaprogramowanie długofalowej polityki wspomagającej rozwój obszaru Polski Wschodniej.
•    Promowanie walorów i potencjału obszaru wśród turystów i inwestorów.
•    Wspieranie rozwoju sektora B + R i innowacyjnej gospodarki.
•    Budowa ponadregionalnej współpracy na rzecz rozwoju obszaru.
•    Zwiększenie zaangażowania środowiska naukowego i przedsiębiorców w proces rozwoju obszaru.
•    Prowadzenie działań wspomagających rozwój obszaru.

       Projekt zakłada podjęcie szerokiej i trwałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju. Projekt kładzie nacisk na promowanie i wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego. Dzięki realizacji projektu obszar nim objęty będzie szerzej promowany i bardziej rozpoznawalny. Podjęte działania podniosą jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Efektem realizacji projektu ma być również zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami biorącymi w nim udział polegającego na wspólnym pozyskiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych.
Na potrzeby projektu zostanie utworzona strona internetowa www.kierunekwschod.pl na której będą publikowane bieżące informacje o projekcie oraz realizowanych w jego ramach działaniach. Dzięki utworzeniu strony zainteresowane osoby będą miały dostęp do aktualnych informacji o stopniu jego wdrożenia oraz do materiałów wytworzonych w projekcie.