Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Gmina Żmudź realizuje projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji projektu:  1 kwietnia 2014 r. – 31 sierpnia 2014 r.
Nr umowy: 1290/POKL.09.01.01-06-074/13-00
Wartość całkowita projektu:  50 404,94 zł, w całości sfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Cel projektu:  Podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żmudzi w gminie Żmudź poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 – 5 letnich (w szczególności dzieci 3 – 4 letnich) w terminie do 31 sierpnia 2014 r.
W ramach projektu prowadzone były następujące działania:
Wyposażenie w ramach którego zostały zakupione meble, zabawki, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD, audiowizualny i ICT.
Dostosowanie pomieszczeń w ramach którego zostały zmodernizowane toalety dla dzieci oraz toalety dla personelu.