Od dnia 11 czerwca 2015 r. prowadzone są konsultacje „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 – 202”.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do dnia 3 lipca 2015 r. Z treścią „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 - 2020”

oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:
- w siedzibie Urzędu Gminy Żmudź, Żmudź 2, 22 – 114 Żmudź, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Urzędu,
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żmudź, 
http://ugzmudz.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia/Obwieszczenia ” .

W dniu 25 czerwca 2014 r. Gmina Żmudź podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Niska emisja to nasza misja” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Okres realizacji projektu: 1 lipca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
Nr umowy: POIS.09.03.00-00-005/13-00
Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 98 769,00 zł.
Wartość dofinansowania wynosi 83 953,65 zł.

Celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej na terenie Gminy Żmudź poprzez stworzenie bazy danych, zorganizowanie szkolenia dla pracowników, działania informacyjne i promocyjne, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 3 listopada 2014 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź”. Wybrano ofertę złożoną przez Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. za kwotę 57 810,00 zł.
W grudniu 2014 r. zostały przeprowadzone działania promocyjne w ramach których opracowano i wydrukowano 1000 szt. ulotek informacyjnych oraz 250 szt. folderów z zakresu sposobu zapobiegania emisji gazów cieplarnianych.
Zrealizowano również szkolenia dla pracowników w ramach których poruszane były następujące tematy:
- co to jest „niska emisja”;
- oddziaływanie „niskiej emisji” na zdrowie;
- prawne aspekty tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczania „niskiej emisji”;
- źródła „niskiej emisji”;
- sposoby ograniczania „niskiej emisji” – aspekty gospodarowania energią;
- ochrona cieplna budynków w aspekcie opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej;
- audyt energetyczny w aspekcie opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej;
- ćwiczenia praktyczne – diagnostyka ochrony cieplnej budynków (kamera termowizyjna).


W czerwcu 2015 r. projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
W okresie od 11 czerwca do 3 lipca prowadzone były konsultacje „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 – 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu dokumentu.