Gmina Żmudź realizuje projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Druga edycja w Gminie Żmudź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Okres realizacji projektu:  1 marca 2015 r. – 31 maja 2015 r.
Nr umowy: 1350/POKL.09.01.01-06-007/14-00
Wartość całkowita projektu:  86 156,00 zł, w całości sfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Cel projektu:  Podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żmudzi w gminie Żmudź poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 – 5 letnich (w szczególności dzieci 3 – 4 letnich) w terminie do 31 maja 2015 r.W dniu 31 maja 2015 r. zakończyła się realizacja projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość całkowita projektu spadła z 86 156,00 zł do 49 083,36 zł. W ramach projektu zmodernizowano salę zabaw, szatnię oraz plac zabaw.
W ramach projektu prowadzone były następujące działania:
Wyposażenie w ramach którego zostały zakupione meble, zabawki, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD, audiowizualny i ICT.
Organizacja placu zabaw w ramach którego został zmodernizowany plac zabaw poprzez zakup
i montaż sprężynowców, huśtawek podwójnych, zestawu zabawowego oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni.