Przy udziale środków Nadleśnictwa Chełm i środków budżetu gminy realizowana jest inwestycja pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobołowice Kolonia od km 0+ 000  do km 0+187 i od km 0+ 201 do km 0+ 622"

Przy udziale środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego i środków budżetu gminy realizowana jest inwestycja pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.

Przy udziale środków z budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie realizowany projekt pod nazwą : ,,Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 122394L w km 0+183 w miejscowości Pobołowice Kolonia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r.”

Przetarg na to zadanie odbył się 18.05.2017 r. wpłynęło trzy ważne oferty.

Przy udziale środków celowych budżetu państwa w 2017 r. na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będzie realizowany projekt pod nazwą :Przebudowa drogi gminnej nr 122354L wraz ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0 +000 do km 0 + 638”.