Drukuj

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Żmudż

Żmudź 2

22-114 Żmudź

Pokój nr 3

tel. 82 568 01 82

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który zgłosił zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, najpóźniej w dniu wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Uwaga! Informację o wznowieniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.6 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

W celu złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:00 – 15:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 15:00

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Przedsiębiorcy, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art.1 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 złotych. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek można: