Drukuj

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Żmudż

Żmudź 2

22-114 Żmudź

Pokój nr 3

tel. 82 568 01 82

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Przedsiębiorca posiadający wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, obowiązany jest zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany danych wpisanych do CEIDG.

W celu dokonania zmiany w swoim wpisie do CEIDG jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:00 – 15:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 15:00

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Przedsiębiorcy, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art.1 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 złotych. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niz jedna spółka cywilna należy wypełnić załącznik CEIDG-SC

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN

Wniosek można: