Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca października 2017 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 zł

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie faktur