Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Stabilny zawód Twoją perspektywą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe w terminie do 29.02.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się/pracujących/zamieszkałych na obszarze woj.lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

 • będące słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 • osoby w wieku 18 lat i więcej, niepodlegające już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie,

W tym w szczególności osoby: 

 • pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego;
 • uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy,
 • pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia,
 • o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadają kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej).

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnetrzny i OKE).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • poczęstunek,
 • zajęcia w formie zaocznej (w weekendy),
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,
 • egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji).

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie):
- Podstawy turystyki
- Geografia turystyczna
- Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca
- Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
- Realizacja imprez i usług turystycznych
- Rozliczanie imprez i usług turystycznych
- Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospodarstwa agroturystycznym

KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie):
- Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospodarstwa agroturystycznym
Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną.

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (320 godz.) dla obu kwalifikacji łącznie (T.7 i T.8)

 1. VI) KKZ w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 533 godz. (w Chełmie):
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  - Podstawy działalności gospodarczej.
  - Język obcy zawodowy.
  - Podstawy komunikacji
  - Podstawy konstrukcji maszyn
  - Elektrotechnika i elektronika
  - Przepisy ruchu drogowego
  - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
  - Silniki pojazdów samochodowych
  - Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
  - Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  Kształcenie praktyczne będzie się odbywać w: pracowniach szkolnych i/lub stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)