W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Urząd Gminy Żmudź informuje że właściciele nieruchomości o pow. powyżej 3 500 m2, na których na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej powinni wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji i dostarczyć do Urzędu Gminy Żmudź do dnia 28 marca 2018 r.

Niniejsze oświadczenie będzie stanowiło podstawę wyliczenia przedmiotowej opłaty.

OŚWIADCZENIE