EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

 

Lp.

Przedsiębiorstwo

Data obowiązywania zezwolenia

1

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Kolonia- Okopy

22-175 Dorohusk

Tel. 82 566 11 02

06.03.2019 r. – 05.03.2029 r.

2

Zakład Usługowo-Handlowy

Waldemar Szłapak

Dębina 4

22-122 Leśniowice

Tel. 82 567 61 50

22.02.2019 r. – 21.02.2029 r.

3

PTH Agro-Trans

Sławomir Czyż

ul. Diamentowa 5

22-113 Kamień

Tel. 82 567 15 13

12.03.2019 r. – 11.03.2029 r.