Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019r. gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
•    do końca kwietnia 2020 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Limit ilości oleju napędowego na jednostkę przeliczeniową bydła - 30 l (podstawą naliczenia zwrotu za jednostkę przeliczeniową bydła jest dokument wydany przez ARiMR)
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 zł

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna