Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żmudź w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

 

 

Zalecenia dla korzystających z kąpieliska Dębowy Las w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Korzystanie z kąpielisk i w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.

Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu
z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA

ZALECENIA

 Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie

 • z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc plaży oraz miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie
  z zasadami segregacji o ile to możliwe.
 • Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dodatkowe zalecenia wynikające z epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Przepisy krajowe dotyczące obowiązków organizatorów pozostają niezmienne w tym zakresie.
 • Opracowane na podstawie informacji pozyskanej od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

ORGANIZATOR

 Zalecenia wszelkich zaleceń i ograniczeń, związanych z korzystaniem z kąpielisk zamieszcza się na tablicy informacyjnej, a także na stronie internetowej kąpieliska,

 • Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego od osób postronnych przez cały czas pobytu w obiekcie „Kąpielisko Dębowy Las

W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, organizator zgłasza to stosownym organom. :

Z uwagi na charakterystykę kąpieliska organizator wykorzysta nagłośnienie – tuba w celu przypominania użytkownikom o wymaganiach dotyczących zachowania dystansu społecznego.

 • Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
 • Przy wejściu na teren kąpieliska, toaletach, rozmieszcza się oznakowane pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.
 • Stanowiska pracy ratowników muszą być higieniczne i czyste, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz sprzęt ratowniczy każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.
 • Organizator zapewnia ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki

   jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Personel obecny na terenie kąpieliska podczas przemieszczania się po jego terenie i prac porządkowych powinien przestrzegać zasady dystansu społecznego lub w przypadku braku możliwości jego zachowania, stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa podczas sprzątania i dezynfekcji powierzchni.
 • Toalety utrzymuje się w czystości i regularne je dezynfekuje – zaleca się częstą kontrolę utrzymania czystości w toaletach i łazienkach (częstotliwość kontroli należy uzależnić od liczby korzystających osób), z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, wyposażeniem w mydło do mycia rąk, papierowe ręczniki, kosze na odpady. Wnętrze kabin toalet przenośnych również należy codziennie poddawać dezynfekcji.
 • Wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia.
 • Korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy prowadzić dezynfekcję wszelkiego wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku.
 • Korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno obywać się zgodnie
  z regulacjami obowiązującego prawa.

Ankieta dla mieszkańców powiatu chełmskiego w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026.

Link to ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu „Moja Woda”. Od 1 lipca mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach dotacji możliwy jest zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.