Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego za wnioski złożone w w/w terminie zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku
•    do końca października 2022 r.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2022 roku – 110 l
Limit ilości oleju napędowego na jednostkę przeliczeniową bydła - 40 l (podstawą naliczenia zwrotu za jednostkę przeliczeniową bydła jest dokument wydany przez ARiMR)
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2022 roku – 1 zł

Faktury za zakup paliwa muszą zawierać wskazanie własciwego kodu CN:


CN 2710 19 43 do 2710 19 48

CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19

CN 3826 00

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna