Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w miejscu pobytu dziennego wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzymają pozytywną opinię gminy.


Ogólny limit wsparcia wynosi 120 godzin dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt pod nr tel. 82 568 01 29 lub zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi

Należy pobrać i wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 oraz dołączyć ksero orzeczenia.

Szcegóły programu znajdują się pod adresem:

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021