Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, pozyskano środki finansowe w wysokości 53 856,00 zł na realizację programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in.

- wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami,

- wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych

- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej są bezpłatne.

Usługa będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi pod numerem tel. 82 568 01 29.

Komunikat o ogłoszeniu programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021