Szanowni Rodzice, Uczniowie przypominamy, że do dnia 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć do dnia 15 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Świadczenie przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej między innymi: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, brakiem umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i innymi sytuacjami.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest uczęszczanie ucznia do szkoły, zamieszkanie na terenie gminy Żmudź oraz dochód miesięczny netto w rodzinie nie może być większy niż 528 zł na jedną osobę. Pobieranie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych jest przyczyną utraty stypendium szkolnego.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić sytuację materialną poprzez wykazanie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku. Do ustalenia dochódu z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Od tak obliczonego dochodu należy odjąć faktycznie opłaconą składkę na KRUS za jeden miesiąc (odliczenie dotyczy tylko właścicieli gospodarstw rolnych).

Druki można pobrać na stronie gminy Żmudż, w zakładce "do pobrania - formularze i deklaracje" albo w Urzędzie Gminy Żmudź.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Żmudż od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

            .

Świadczenie zostanie przyznane decyzją a wypłata nastąpi po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne).

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20zł.)   i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2           (tj. 248zł.)

            Przy składaniu wniosku należy podać sposób wypłaty świadczenia, przelewem na konto (należy podać nr rachunku bankowego) albo do kasy urzędu.