PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU  GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH  W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Żmudź do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Żmudź sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom.
Sprzęt komputerowy  przeznaczony jest na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy  na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Żmudź oświadczenia.
Przekazanie sprzętu  jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym.
Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Żmudź o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu, np. o zniszczeniu sprzętu, o zmianie miejsca zamieszkania.
Gmina Żmudź ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Żmudź.
Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu komputerowego w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz właściwego przeznaczenia, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Żmudź.

logo popc