Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Żmudź, pokój nr 10 w godz. od 7.00 do godz. 15.00

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.

 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny. W przypadku ubiegania się o stypendium dla kilkorga dzieci niepełnoletnich należy dołączyć jedno oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny. Uczeń pełnoletni składa komplet dokumentów.

Wniosek wraz z oświadczeniem jest dostępny na stronie www.zmudz.gmina.pl,

w zakładce :"Do pobrania" - Formularze i deklaracje lub do pobrania w Urzędzie Gminy.

Kto może otrzymać?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o

stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie

przepisów o systemie oświaty;

 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Stypendium NIE PRZYSŁUGUJE:

 • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ( tj. dzieci w wieku od 3 do 5 lat)
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej, (tj. dzieci w wieku 6 lat „ZERÓWKA”)

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Żmudź
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy

łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów ( tj. 2480zł) a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( tj. 2232zł).

 • studentom.

 

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • Zaświadczenie o wysokości:

– dochodu netto z zakładu pracy (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku)

– renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)

– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie

komornika lub decyzja z OPS – funduszu alimentacyjnego),

 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa

do zasiłku),

 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym

złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • Zaświadczenie lub decyzja z OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek

okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).

 • Nakaz podatkowy za 2022 r. lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów

przeliczeniowych w innych gminach.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w przypadku rozpoczęcia działalności w tym roku dochód ustala się na podstawie oświadczenia podatnika.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS

(w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym)

 • Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół z terenu Gminy Żmudź)
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę

wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na

wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.