W dniu 2 września 2022 roku dokonaliśmy odbioru robót na zadaniu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę trzech przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.


Dzięki zrealizowanej inwestycji nastąpiła poprawa dostępności mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Żmudź.
Wartość inwestycji to 928 527,00 zł