Urząd Gminy Żmudź informuje, że od  dnia 1 grudnia 2022 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127)  wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioski o przyznanie dodatku  będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi oraz w Urzędzie Gminy Żmudź pokój nr 3 bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Wniosek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. Wypłata świadczeń będzie następowała do 30 kwietnia 2023 roku.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstwa domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Jeżeli zostało złożonych więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla  gospodarstw domowych mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

WNIOSEK

Klauzula Informacyjna