W tym tygodniu rozpoczęła się realizacja Inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żmudzi”

Umowa na realizację Inwestycji zawarta została w dniu 2023-03-07 z firmą Remix Usługi. Planowana data zakończenia Inwestycji 2023-08-07

Wartość inwestycji: 2 021 085,26 zł.
Dofinansowanie:
1 980 663,55 zł.

Zakres prac:

W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Żmudzi.
Zadanie swoim zakresem obejmuje poprawę stanu infrastruktury gminnej poprzez m.in.:

  • wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i częściowo wymianę elementów konstrukcji dachu na konstrukcję o tych samych parametrach,
  • docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych oraz cokołów,
  • docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
  • wymianę obróbek blacharskich dachu,
  • częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę podokienników zewnętrznych i utwardzeń z kostki brukowej oraz budowę ogrodzenia.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje ponadto poprawę dostępności do infrastruktury edukacyjnej gminy.
Inwestycja istotnie wpłynie na poprawę warunków oświatowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Istniejąca infrastruktura edukacyjna zostanie unowocześniona i zmodernizowana. Dzięki temu nastąpi wyrównanie poziomu edukacji dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenów po byłych PGR