Ułatwienia dostępu

 

Podpisanie umowy na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Leszczańska

W dniu 2 lipca 2024 roku, Pani Wójt Edyta Niezgoda reprezentująca Gminę Żmudź przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Marty Mikołajczyk podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące zadania „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Leszczańska".

Wykonawcą inwestycji będzie Firmą PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, ul Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszów reprezentowana przez Pana Dariusza Gumieniaka – Zastępcę Prezesa Zarządu.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W ramach przebudowy przewiduje się m.in. wykonanie poszerzenia, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, poboczy oraz oznakowania. .

Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę 267 317, 75 zł brutto.

Przewidywany termin realizacji całości przedmiotu zamówienia to 2 październik 2024 r.

Pin It