Przy udziale środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego i środków budżetu gminy realizowana jest inwestycja pn „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żmudź.

Przetarg na to zadanie odbył się 12.09.2017 r. wpłynęła  jedna  ważna  oferta.

W dniu 04.10.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym  Włodawa Spółka z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, 22-100 Chełm, Strupin Duży 295.
Przewidywany termin  zakończenia zdania to 23.10.2017 r.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje :

-modernizację odcinka  drogi  o długości  od km 0+ 093 do km 0 +492 – 399mb

1.    Zakres robót przedstawia się  następująco:

-    roboty pomiarowe i przygotowawcze;
-    pobdbudowa ;
-    nawierzchnia;
-    pobocza i roboty wykończeniowe.