Trwają prace przy „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maziarnia”

Przetarg na to zadanie odbył się  24.01.2018 r. wpłynęło 5 ważny ofert.
W dniu 21.02.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta „LIDER”oraz B.G. Construction Sp. z o.o „PARTNER” Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica.

Przewidywany termin  zakończenia zdania to 15.05.2018 r.

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje :

-modernizację odcinka  drogi -  II etap- od km 0+ 530 do km 1 +162,5    

1. Zakres robót przedstawia się  następująco:

- mechaniczne  plantowanie stanu istniejącego o szer. 4 m;
- poszerzenie istniejącej nawierzchni gr. 30 cm na odcinku 190,00 mb i szerokości 1,00 mb;
- wykonanie dolnej warstwy  podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm ;  
 - wykonanie górnej  warstwy podbudowy z niesortu kamiennego 0-31,5 mm ;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej bez frakcji dolomitowych  zamkniętej AC 8S ;
-uzupełnienie poboczy.

W dniu 24. 05. 2018 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maziarnia” - II etap- od km 0+ 530 do km 1 +162,5