Przy udziale środków Nadleśnictwa Chełm i środków budżetu gminy realizowana jest inwestycja pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobołowice Kolonia od km 0+ 000  do km 0+187 i od km 0+ 201 do km 0+ 622"

W postępowaniu przetargowym do kwoty 30 tys. euro,  w ramach zapytania ofertowego dla zadania "Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Pobołowice Kolonia od km 0+000 do km 0 +187 i od km 0+201 do km 0+622” wpłynęła jedna oferta.
 
W dniu 10 listopada 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą tj. GEO-SERVIS Sylwester Radomski 22-304 Siennica Różana 198.  

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje :

-przebudowę odcinka drogi o długości od km 0 +187 i od km 0+201 do km 0+622- 608 mb

1.  Zakres robót przedstawia się  następująco:

-    roboty pomiarowe i przygotowawcze;
-    podbudowa z kruszywa kamiennego ;
-    nawierzchnia z kruszywa kamiennego;
-     roboty wykończeniowe.
-    oznakowanie.