W dniu 12 lipca 2018 r. nastąpił odbiór drogi w Klesztowie. Inwestycja realizowana była pod nazwą "Przebudowie drogi gminnej nr 104992 L w miejscowości Klesztów - od km 0+ 000 do km 1+ 698".


Przetarg na to zadanie odbył się 29.01.2018 r. wpłynęło 4 ważne oferty.
W dniu 23.02.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Kolonia Sitno 84, 22-424 Sitno.

Zakres robót przedstawia się  następująco:

1. Oznakowanie miejsca robót;
2. Roboty pomiarowe i przygotowawcze na odcinku 1698 m;
3.Podbudowa:
3.1 wyrównanie istniejącej stabilizacji  kruszywem łamanym 0- 31.5 mm- gr. 20 cm, o szerokości 3,7 m;
3.2 wyrównanie istniejącej  nawierzchni kruszywem łamanym 0- 31.5 mm- gr. 10 cm, o szerokości 3,7 m;
4.Nawierzchnia:
4.1 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej grysowo żwirowej o gr. 5 cm;
5.Oznakowanie:
5.1 ustawienie znaków poziomych szt. 7,
5.2 oznakowanie poziome linia i trójkąty – 6,82 m2
6.Pobocza i roboty wykończeniowe;
6.1  formowanie poboczy ziemnych