W dniu 23.05.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o ul. Grabowiecka 18 „B”,22 – 500 Hrubieszów na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380.

Przetarg na to zadanie odbył się 25.04.2018 r. wpłynęło 5  ofert z tego 1 oferta została odrzucona.

Wielkość przebudowy obejmowała:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gat. I o szer. 3,7 m, h= 10 cm ;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych zamkniętych AC8So g. 5 cm ;

- nawiezienie gruntu kat, III-IV na wyrównanie poboczy o szerokości 1 ,00m i grubości 12 cm ;

- mechaniczne wyplantowanie poboczy 2x 1,00m;

- ustawienie oznakowania na całym ciągu drogowym;

- wykonanie mijanek sztuk 2 o pow. 138,0m2;

- wykonanie zjazdu publicznego o długości 15,0 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 3,5 m ora zjazdu publicznego o długości 10,0 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 3,5 m.    

W dniu 27 sierpnia 2018 r odebrano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104988 L w miejscowości Lipinki „- od km 0+ 000 do km 1+ 380
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.