Przy udziale środków celowych budżetu państwa w 2017 r. na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” będzie realizowany projekt pod nazwą :Przebudowa drogi gminnej nr 122354L wraz ze skrzyżowaniem od drogi powiatowej nr 1847L do drogi wojewódzkiej nr 844 w miejscowości Wołkowiany od km 0 +000 do km 0 + 638”.

Przy udziale środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego i środków budżetu gminy realizowano inwestycję pn „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości  Ksawerów od km 1 + 109 do km 1 + 409„

Gmina Żmudź realizuje projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Druga edycja w Gminie Żmudź” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.

Od dnia 11 czerwca 2015 r. prowadzone są konsultacje „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 – 202”.  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do dnia 3 lipca 2015 r. Z treścią „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żmudź na lata 2015 - 2020”

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Gmina Żmudź realizuje projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.