Obowiązującymwnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1

Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy o dokonanym wpisie do CEIDG, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.), zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.

W przypadku złożenia wniosku niepoprawnego wnioskodawca zostanie wezwany w celu jego uzupełnienia lub skorygowania, nie stawienie się spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia - art. 27 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.).

Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonywane jest automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument o nadaniu numeru REGON w wersji papierowej, powinien pobrać wydruk ze strony internetowej
www.stat.gov.pl.

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszeniado ubezpieczeń.

Jeśli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT lub zarejestrować kasę fiskalną, bez zbędnej zwłoki winien zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.