Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Żmudż

Żmudź 2

22-114 Żmudź

Pokój nr 3

tel. 82 568 01 82

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej może złożyć przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, najpóźniej w dniu, kiedy rozpoczyna zawieszenie. Przedsiębiorca podaje datę, od kiedy działalność ma zostać zawieszona. Wpis zostaje automatycznie zawieszany na maksymalny okres 24 miesięcy. Wznowienie następuje tylko w momencie zgłoszenia osobnego wniosku o wznowienie działalności. To przedsiębiorca decyduje o długości zawieszonej firmy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed planowaną datą wznowienia bądź w dniu wznowienia. Aby zawieszenie w pełni miało skutki prawne należy pamiętać, że minimalny okres zawieszenia to 30 dni. Uwaga! Jeżeli do wpisu nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony przed upływem 24 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy, Minister Gospodarki w drodze decyzji administracyjnej wykreśla wpis z CEIDG.

Obecnie zostało umożliwione przedsiębiorcom zawieszenie działalności gospodarczej zgodnie z art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z uprawnienia, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.”

W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę - do kiedy działalność będzie zawieszona.

Uwaga! Po wskazanej dacie przedsiębiorca będzie podlegał wykreśleniu z urzędu (nawet, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 24 miesiące!). Dlatego już na etapie składania wniosku o zawieszenie warto złożyć także wniosek o wznowienie wykonywania działalności.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl/

Uwaga!

Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

W celu złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu , zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, wtedy, gdy Przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany (więcej informacji o zaufanym profilu na epuap.gov.pl).
 • Bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu . Wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy Żmudź. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy Żmudź. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym na adres wybranego organu gminy. W takim przypadku własnoręczny podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony notarialnie.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:00 – 15:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 15:00

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Przedsiębiorcy, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art.1 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 złotych. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny)
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości
 • jeżeli wniosek w imieniu Przedsiębiorcy składa pełnomocnik nie wpisany do Rejestru Pełnomocników w CEIDG, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie

Wniosek można:

 • pobrać ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy Żmudź)
 • otrzymać w Urzędzie Gminy Żmudź pokój nr 3
 • pobrać z załączników zamieszczonych na stronie Urzedu Gminy Żmudź w zakładce "Dla firm i inwestorów"