Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Żmudż

Żmudź 2

22-114 Żmudź

Pokój nr 3

tel. 82 568 01 82

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Przedsiębiorca posiadający wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, obowiązany jest zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany danych wpisanych do CEIDG.

W celu dokonania zmiany w swoim wpisie do CEIDG jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu , zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, wtedy, gdy Przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany (więcej informacji o zaufanym profilu na epuap.gov.pl).
 • Bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu . Wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy Żmudź. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Gminy Żmudź. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym na adres wybranego organu gminy. W takim przypadku własnoręczny podpis przedsiębiorcy musi być potwierdzony notarialnie.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:00 – 15:00

wtorek 7:00 – 15:00

środa 7:00 – 15:00

czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 15:00

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Przedsiębiorcy, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z art.1 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 złotych. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny)

- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niz jedna spółka cywilna należy wypełnić załącznik CEIDG-SC

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN

 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości
 • jeżeli wniosek w imieniu Przedsiębiorcy składa pełnomocnik nie wpisany do Rejestru Pełnomocników w CEIDG, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie

Wniosek można:

 • pobrać ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Gminy Żmudź)
 • otrzymać w Urzędzie Gminy Żmudź pokój nr 3
 • pobrać z załączników zamieszczonych na stronie Urzedu Gminy Żmudź w zakładce "Dla firm i inwestorów"