Nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł (ne o) miesięcznie na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny z dochodami poniżej 800 zł (ne o) na osobę i poniżej 1200 zł (netto) w przypadku dziecka niepełnosprawnego – otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Przy ustalaniu dochodu wlicza się dziecko do 25. r. życia, pozostające na utrzymaniu rodziców. To 6 tys. zł rocznego wsparcia dla każdego dziecka objętego programem. Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu
rodziny przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, np. rodzinnych, z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, stypendiów

Dodatkowe informacje o Programie