Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź od dnia 19 kwietnia sprzedawane będą Pozwolenia stałe na sportowy połów ryb na zbiorniku wodnym „Dębowy Las” w m. Wołkowiany Gm. Żmudź.
Pozwolenia stałe ważne będą od 29 kwietnia 2022r. do 31 października 2022 r.
Cena pozwolenia - 250 zł.
Pozwolenia dwudniowe będą sprzedawane od 23 maja i ważne będą od 1 czerwca do 31 października.
Płatność wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żmudź:
 Nr rachunku 53 8195 0009 2003 0050 0340 0001 BS w Leśniowicach, Odział w Żmudzi, lub bezpośrednio w BS w Żmudzi (druk przelewu do pobrania) Kasa banku czynna jest do godz. 14.00
W treści przelewu należy dopisać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Druki dostępne są też w Urzędzie Gminy
Pozwolenie wydane zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku Urzędu Gminy.
UWAGA: Pozwolenie na sportowy połów ryb ważne jest wyłącznie wraz z dowodem wpłaty

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o rybactwie śródlądowym amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską.

Regulamin sportowego połowu ryb na zbiorniku wodnym "Dębowy Las"

Formularze do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Do ustalenia podatków na 2022 r. w Gminie Żmudź należy zastosować:
- w podatku od nieruchomości: Uchwała Rady Gminy Żmudź Nr XXXV/243/2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żmudź na rok 2022

PODATEK ROLNY w 2022 roku:

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Wartość ta wyniosła 61,48 zł za 1 dt, tj. q - kwintal (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 951).

  • 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
  • 307,40 zł od 1 ha gruntów gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych (równowartość 5 q).

PODATEK LEŚNY w 2022 roku:

Podatek ten od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³.

  • 46,70 zł od 1 ha.
 
Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych (zarówno deklaracji jak i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny).

W związku z powyższym informujemy, iż wszystkie wzory nowych formularzy podatkowych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod wskazanym niżej linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/  oraz w Urzędzie Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22 (pok. nr 12)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2022 roku:

Od dnia 1.01.2022 r. obowiązują nowe stawki podatku od środków transportowych. Treść uchwały zawierające aktualne stawki podatku w linku: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68&p1=szczegoly&p2=1709519

Wzór deklaracji Pobierz

Załącznik Pobierz
Sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpłaty Pobierz druk

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pobierz druk


Informacja o środowisku

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pobierz druk

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Pobierz druk

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Pobierz drukGospodarka przestrzenna

Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Prośba o uwzględnienie w planie zagospodarowania przstrzenego zmiany Pobierz drukUSC i ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (drukować dwustronnie) Pobierz druk

Wniosek o wydanie skróconego/zupełnego aktu Pobierz druk

Wniosek o sprostowanie treści aktu Pobierz druk


Stypendium szkolne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021-2022

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ RODZINY UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022-2023

 Inne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz druk

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie, umieszczenie urządzeń- w pasie drogowym Pobierz druk - za zajęcie

Pobierz druk - za umieszczenie

Wniosek - umieszczenie obiektów reklamy Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Pobierz druk

Informacja o sposobie zabezpieczenia robót Pobierz druk

Pomoc de-minimis w rolnictwie Pobierz druk

Wniosek o wydanie informacji z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmudź Pobierz druk

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz druk

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Pobierz druk

Wniosek o wydanie zaświadczeń Pobierz druk

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Pobierz druk

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie wjazdu na działkę Pobierz druk      Klauzula informacyjna

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan Pobierz druk            Klauzula informacyjna


W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to wsparcie dla obywateli, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie do 31 października 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022 roku:

    na piśmie,
    elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą OPS Żmudź (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Pisemne wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi
ul. Kasztanowa 24
22-114 Żmudź


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Podatek akcyzowy

Wniosek

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna

GMINA ŻMUDŹ informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone w sposób elektroniczny za pomocą platformy eZAMAWIAJĄCY

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp poprzez link:

 https://zmudz-gmina.ezamawiajacy.pl

 

Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do składania ofert w systemie, zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu dla wykonawcy.


Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.

 

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żmudź uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku
o dofinansowanie;

- wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków
o dofinansowanie;

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

 Godziny funkcjonowania punktu: Punkt konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00


Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żmudź.

Zachęcamy do korzystania z Punktu Konsultacyjnego !!!