Pobołowice 7
   22-114 Żmudź
    tel.509111197
    KRS:0000383789
    REGON:060763671
    NIP: 5632414738

Zarząd
Prezes      - Sawicki Hubert
Wiceprezes  - Łoś Ireneusz
Skarbnik    - Dmuch Bartłomiej
Członek     - Sawicka Sylwia
Członek     - Sawosz Grzegorz

Komitet założycielski:
Łoś Ireneusz
Sawicki Mateusz
Sawicki Hubert

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Pobołowice „Stara Szkoła”:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
 2. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich;
 3. Działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobocia;
 4. Działania propagujące rozwój intelektualny dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 5. Działania wspierające rozwój turystyki i obszarów wiejskich;
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
 7. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi;
 8. Integracja społeczności lokalnej;
 9. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego;
 10. Podejmowanie działań innowacyjnych.
 11. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
 12. Podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia oraz ratownictwa drogowego;
 13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej;
 14. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
 15. Promowanie idei integracji europejskiej;
 16. Promowanie wsi Pobołowice i jej mieszkańców;
 17. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 18. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych;
 19. Upowszechnianie wiedzy o regionie;
 20. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego;
 21. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi;
 22. Wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego na różnych szczeblach kształcenia;
 23. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
 24. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.