Wólka Leszczańska  34/A
    22-114 Żmudź
    adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    KRS 0000482750

Zarząd
Prezes      - Sykałą Marta
Wiceprezes  - Turała Wiesława
Sekretarz   - Brzezowska Alina
Skarbnik    - Panasiuk  Halina

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych
 3. Budowanie świadomości obywatelskiej,
 4. Promowanie Gminy Żmudź i jej mieszkańców,
 5. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,
 6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 7. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 8. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. Ochrona i promocji zdrowia,
 11. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 12. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 13. Działalność wspomagająca:
  a) rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  b) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. Działania wspierające:
  a) naukę,
  b) edukację,
  c) oświatę i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży, seniorów,
  d) kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 15. Działania na rzecz:
  a) osób niepełnosprawnych, starych
  b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  c) ekologii oraz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego,
  d) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  e) ratownictwa i ochrony ludności,
  f) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  g) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 16. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem się na inne społeczności i kultury,
 17. Działalność charytatywna.