Żmudź-Kolonia
   22-114 Żmudź
   KRS 0000221314
   REGON 110594141

Zarząd
Prezes Zarządu         -  Raczkiewicz Jacek
Wiceprezes - naczelnik -  Narolski Zbigniew
Wiceprezes             -  Skrzyński Andrzej
Zastępca Naczelnika    -  Żółkiewski Leszek
Sekretarz              -  Sawosz Bartosz
Skarbnik               -  Krupa Krzysztof
Gospodarz              -  Listowski Edward
   
Komisja rewizyjna
Dziekan Stanisław
Kozłowski Jerzy
Mazurek Lesław

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele i zadania OSP Żmudź

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
 8. Ratownictwo drogowe

Historia OSP w Żmudzi

Ochotnicza Straż Pożarna w Żmudzi powstała wiosną 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi w osobach:

 1. Dycha Stanisław
 2. Łysakowski Aleksander
 3. Łomot Stanisław
 4. Kubański Józef

Panowie zajęli się werbunkiem młodych ludzi, który dał piękny efekt i zwerbowano 35 członków czynnych. Skompletowano jeden pluton pożarniczy, składający się z 3 sekcji. Zarząd straży powstał z wymienionych już na wstępie osób to jest:

Dycha Stanisław – naczelnik

Łysakowski Aleksander – prezes

Łomot Stanisław – sekretarz

Na początku działalności bardzo skromnie wyglądał sprzęt pożarniczy OSP, składał się on z jednej ręcznej sikawki, dwóch beczkowozów oraz kilku bosaków. W późniejszym okresie z dotacji Zarządu Gminy Żmudź zakupiono hełmy strażackie, pasy bojowe, toporki. Sprzęt składowane był w budynku Zarządu Gminy, ćwiczenia ówczesnej straży przeprowadzane były na placu, na którym stał pierwotnie przebudowany dom ludowy wraz z remizą strażacką. Istniejący zarząd OSP w roku 1928 odczuwając brak pomieszczenia i świetlicy dla straży zorganizował wielką loterię i zabawę ludową, z której uzyskany dochód pokrył częściowo zakup budynku mieszkalnego, który przerobiono na świetlicę i remizę.

W tym samym roku została założona orkiestra dęta, składająca się z 15 członków straży. Instrumenty muzyczne zostały zakupione za własne pieniądze, kapelmistrzem orkiestry został podoficer wojskowej orkiestry z Chełma Rybicki Władysław. Orkiestra ta przez kolejne lata brała czynny udział w uroczystościach państwowych, defiladach, zabawach i weselach. Wielką sympatyczką straży była ówczesna nauczycielka szkoły w Żmudzi Bednarczyk Stanisława, która zorganizowała zespół artystyczny, który razem z orkiestrą przysparzał dochodów z organizowanych imprez na cele straży.

W czasie II wojny światowej Zarząd i cała ochotnicza straż pożarna praktycznie nie istniała. Okupant w 1941 roku powołał przymusową straż pożarną, do której zostali zmobilizowani wszyscy jej starzy członkowie. Służba w tym okresie odbywała się w remizie przez całą dobę.

W pierwszych latach po wyzwoleniu organizacją nowych szeregów straży zajął się Bielecki Bolesław, zebrana przez niego młodzież i starsi zostali wciągnięci w szeregi straży pożarnej. Został powołany Zarząd w skład którego wchodzili:

Bielecki Bolesław – naczelnik

Kostka Marian – prezes

Konc Józef – sekretarz

W 1949 roku z dotacji gminy przy współudziale społeczeństwa została zakupiona pierwsza w dziejach OSP w Żmudzi motopompa M-200 marki „Skamelka”. Pożary w tym okresie były częstym zjawiskiem, straż czuwała całymi dobami i każdorazowo przychodziła z pomocą w likwidacji klęsk i pożarów.

OSP wzbogacała formy i metody ochrony przed pożarami mienia oraz życia ludzkiego. Podnosiła swoje umiejętności fachowe.

W 1962 roku straż otrzymała samochód bojowy „Star” i nową motopompę M-800. W latach sześćdziesiątych posiadała już kompletne wyposażenie bojowe i kompletne umundurowanie. Wtedy też dzięki inicjatywie ówczesnego zarządu w składzie Skrzyńskiego Czesława, Czajczyka Jana, Tokarskiego Kazimierza i Listowskiego Edwarda została podjęta inicjatywa budowy w czynie społecznym remizy strażackie wraz ze świetlicą, do której w latach siedemdziesiątych dobudowano piętro oraz pomieszczenia garażowe dla samochodów bojowych.

W dowód uznania zasług i ofiarności członków OSP w walce żywiołem społeczeństwo Żmudzi w roku 1969 ufundowało jednostce sztandar, który w 1974 roku został odznaczony przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Za całokształt swojej działalności w 1981 roku jednostka otrzymała z Komendy Wojewódzkiej nowego Stara 244 wraz z wyposażeniem w 2003 zakupiono samochód LUBLIN z pełnym wyposażeniem a w 2008 samochód gaśniczy GBA 2/26 MERCEDES. Samochody te wykorzystywane są do obsługi terenu do dnia dzisiejszego. Jednostka posiada wyposażenie specjalistyczne do ratownictwa drogowego oraz różnego rodzaju pompy i agregaty prądotwórcze.

W 1995 roku jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Działa na terenie gmin, powiatu i województwa, czynnie uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwaniu skutków wypadków, klęsk żywiołowych itp.

Jednostka ściśle współpracuje z Komendą Miejską Państwowej straży Pożarnej w Chełmie.

Od chwili wyzwolenia do chwili obecnej funkcje naczelników sprawowali: Bolesław Bielecki, Edward Czajczyk, Władysław Wroński, Czesław Skrzyński, Karol Wdowiuk, Zbigniew Narolski.

Prezesami byli: Marian Kostka, Józef Dycha, Jan Czajczyk, Jacek Raczkiewicz.