Żmudź 2,  22-114  Żmudź
    tel. 82 568-01-82
    KRS: 0000383447
    REGON: 060764707

Zarząd
Prezes      - Grabowska – Piątek Marta
Wiceprezes  - Bojczuk Justyna
Wiceprezes  - Steczuk Halina
Skarbnik    - Myszura Krystyna
Sekretarz   - Wrońska Ewa

Komisja rewizyjna
Ławicki Zbigniew
Kawalec Lucyna
Radelczuk Agata

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Żmudź

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej,
 3. Promowanie Gminy Żmudź i jej mieszkańców,
 4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,
 5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 6. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 7. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. Ochrona i promocji zdrowia,
 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 12. Działalność wspomagająca:
  a) rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  b) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. Działania wspierające:
  a) naukę,
  b) edukację,
  c) oświatę i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  d) kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 14. Działania na rzecz:
  a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  b) ekologii oraz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego,
  c) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  d) ratownictwa i ochrony ludności,
  e) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 15. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem się na inne społeczności i kultury,
 16. Działalność charytatywna