Od 1 sierpnia wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Wzór wniosku oraz inne dokumenty wraz z instrukcjami ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie.

Niezbędnych informacji można też szukać na stronach okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Do wniosku należy załączyć: 

 • Opinię OSCHR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO sporządzonej na podstawie badań odczynu gleby (nie starszych niż z 2017 r.). 
 • Fakturę (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące, 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
 • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, 
 • Informacje dodatkowe przedstawiane przez wnioskodawcę.

Warto zwrócić uwagę na dane jakie powinny znaleźć się na fakturze zakupu wapna. Faktura powinna zawierać informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących, a także o zawartości CaO lub CaO+MgO. Na przykład dla wapna nawozowego: 

 • Wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%.

Natomiast dla środka wapnującego: 

 • G.1. Wapień naturalny, typ: wapień - standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego. 
 • Informacje o typie, odmianie, o podstawowych składnikach oraz minimalnej zawartości składników w nawozie można znaleźć w odpowiednich załącznikach na wspomnianej stronie KSCHR. Honorowane będą  wyłącznie faktury wystawione po 1 czerwca 2019 r. 
 • Wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli środków (300 mln zł) przeznaczonych na program. W razie nie wyczerpania tej puli w tym roku, ogłaszane będą  kolejne nabory, ponieważ realizację programu przewidziano na lata 2019-2023. 
 • Zebrane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze wnioski będą przekazywane do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są dysponentem przeznaczonych na program środków. To one będą decydowały o przyznaniu dofinansowania lub o odmowie. 
 • Dla przypomnienia, o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha oraz gleby o pH równym lub niższym od 5,5. Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

  Wysokość wsparcia została uzależniona od wielkości gospodarstwa. I tak:
 • Gospodarstwo o powierzchni do 25 ha użytków rolnych może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 
 • Gospodarstwo o powierzchni powyżej 25 ha użytków rolnych, ale nie przekraczające 50 ha może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 
 • Gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych, ale nie przekraczające 75 ha może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty zakupu:

 • Wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229), 
 • Środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.