Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu „Moja Woda”. Od 1 lipca mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

W ramach dotacji możliwy jest zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.