Od 1 sierpnia wszystkich okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

Wzór wniosku oraz inne dokumenty wraz z instrukcjami ich wypełniania znajdują się na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie.

Niezbędnych informacji można też szukać na stronach okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Do wniosku należy załączyć: 

 • Opinię OSCHR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO sporządzonej na podstawie badań odczynu gleby (nie starszych niż z 2017 r.). 
 • Fakturę (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące, 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
 • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, 
 • Informacje dodatkowe przedstawiane przez wnioskodawcę.

Warto zwrócić uwagę na dane jakie powinny znaleźć się na fakturze zakupu wapna. Faktura powinna zawierać informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących, a także o zawartości CaO lub CaO+MgO. Na przykład dla wapna nawozowego: 

 • Wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%.

Natomiast dla środka wapnującego: 

 • G.1. Wapień naturalny, typ: wapień - standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego. 
 • Informacje o typie, odmianie, o podstawowych składnikach oraz minimalnej zawartości składników w nawozie można znaleźć w odpowiednich załącznikach na wspomnianej stronie KSCHR. Honorowane będą  wyłącznie faktury wystawione po 1 czerwca 2019 r. 
 • Wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli środków (300 mln zł) przeznaczonych na program. W razie nie wyczerpania tej puli w tym roku, ogłaszane będą  kolejne nabory, ponieważ realizację programu przewidziano na lata 2019-2023. 
 • Zebrane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze wnioski będą przekazywane do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są dysponentem przeznaczonych na program środków. To one będą decydowały o przyznaniu dofinansowania lub o odmowie. 
 • Dla przypomnienia, o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha oraz gleby o pH równym lub niższym od 5,5. Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

  Wysokość wsparcia została uzależniona od wielkości gospodarstwa. I tak:
 • Gospodarstwo o powierzchni do 25 ha użytków rolnych może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 
 • Gospodarstwo o powierzchni powyżej 25 ha użytków rolnych, ale nie przekraczające 50 ha może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 
 • Gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych, ale nie przekraczające 75 ha może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO), 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą koszty zakupu:

 • Wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229), 
 • Środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy do podtrzymywania dobrych praktyk stosowanych na terenie Gminy Żmudź w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich posesji oraz w ich otoczeniu.

Zwracamy uwagę na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostałości roślinne tj. liście i suche trawy mogą być wykorzystywane do produkcji kompostu, a odpady komunalne muszą być przekazywane firmie, która systematycznie je odbiera. Nie wolno spalać odpadów w piecach.

Teren posesji powinien być uporządkowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla przebywających na nim osób, ale również po to, aby nasze otoczenie wyglądało estetycznie.

Podkreślamy, że obowiązuje nas bezwzględny zakaz wypalania traw.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i o naszej kulturze. Wspólnie zadbajmy o dobry wizerunek naszej gminy.

 Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żmudź
Edyta Niezgoda

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości aplikowania do programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Szczegóły w linku:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

Urząd Gminy Żmudź prowadzi usługę powiadamiania SMS dla mieszkańców. Polega ona na przekazywaniu ważnych informacji drogą krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy.

W celu zamówienia usługi powiadamiania SMS wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać imię i nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony papierowy formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żmudź lub w pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Poprzez system powiadamiania SMS subskrybenci informowania są m.in. o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, szkoleniach dla mieszkańców, komunikatach o przerwach w dostawie mediów oraz innych powiadomieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu.

Systemem zarządza Urząd Gminy Żmudź. Więcej informacji: (82) 568 01 82.

Usługa jest bezpłatna.

REGULAMIN USŁUGI "SERWIS SMS GMINY ŻMUDŹ"

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS

OŚWIADCZENIE – REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS