Aktualności

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź”. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości 647 m oraz przebudowę przepompowni ścieków na ulicy Spacerowej, Akacjowej oraz Kasztanowej.

Warsztaty kulinarne w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021

W dniu 28 lipca 2022 r w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi odbyły się warsztaty kulinarne w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa beneficjentom Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, korzystających z żywności z Podprogramu 2021.

Wójt Gminy Żmudź informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Żmudź, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

Zapraszamy mieszkańców Gminy Żmudź do udziału w konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022 – 2030, które będą prowadzone w dniach od 28.07.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje będą prowadzone z mieszkańcami Gminy Żmudź, z lokalnymi parterami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2022 – 2030 oraz zebrania opinii, uwag i propozycji zmian w zakresie tego dokumentu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Gmina Żmudź zakupiła  i przekazała uprawnionym wnioskodawcom laptopy wraz z oprogramowaniem.

Łącznie zakupiono 53 laptopy na kwotę 129 728,10 zł.