Aktualności

Wójt Gminy Żmudź informuje, że od dnia 04.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Żmudź można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (orzech/groszek/ekogroszek). 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel, a także odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

UWAGA! Osoby, które dotychczas zapisały się w Urzędzie Gminy na węgiel proszone są o złożenie pisemnego wniosku o zakup preferencyjny węgla (zgodnie z załączonym wzorem).

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania do sołtysów i do UG Żmudź do dnia 24.10.2022 r. do godz. 12:00.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Poniżej informacje dotyczące naboru:

Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie w wysokości 206 800,00 złPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno – informacyjnej dla mieszkańców korzystających z usług urzędu gminy.
W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane polegające na dostosowaniu toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dostoswanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wymianie źródeł światła na równomiernie oświetlające podłogę.

W związku z trwającą ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD "Ziemi Chełmskiej", zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety "Poziom satysfakcji mieszkańców". Link do ankiety:

We wrześniu dokonaliśmy odbioru prac na drogach gminnych w miejscowości Żmudź i Klesztów. Inwestycje dotyczyły przebudowy dróg na odcinkach:
👉Żmudź ul. Świerkowa – 997m
👉Żmudź droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 199m
👉Klesztów ul. Południowa o długości 1465 m

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy