Ułatwienia dostępu

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Żmudź zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zmudz.gmina.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: listopad 2005 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2015 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).
 • w kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być nie czytelne przez programy czytające ekran.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Żmudź posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową strony
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

 • zmiana nasycenia strony
 • zaznaczenie nagłówków ramką
 • czytnik ekranu
 • zmiana trybu czytania
 • zmiana wysokości linii
 • zmiana skalowania treści

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa zmudz.gmina.pl nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

W systemie Windows najczęściej wywołuje się je w kombinacji z klawiszem ALT, a w systemie Macintosh z klawiszem CMD. W niektórych przeglądarkach (np. w Firefox) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy, w innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gmina Żmudź, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 568 01 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu ,,powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od strony ulicy, drugie alternatywne przez salę posiedzeń z drugiej strony budynku.
 2. Budynek urzędu jest parterowy, wejście główne nie ma ograniczeń dla wózków inwalidzkich.
 3. Parking dla interesantów jest przed urzędem oraz obok urzędu - brak barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do urzędu dla osób niepełnosprawnych
 4. Budynek urzędu jest monitorowany
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. W urzędzie do wszystkich pomieszczeń jest możliwość wjechania wózkiem inwalidzkim (poszerzone drzwi)
 7. Toalety dostosowane są do osób niepełnosprawnych
 8. Oznaczenie pokoi biurowych oraz schemat urzędu wykonane są w alfabecie Braille'a
 9. W urzędzie jest możliwość skorzystania z systemu TOTUPOINT
 10. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy Żmudź nie udostępnia aplikacji mobilnych

Pin It