Ułatwienia dostępu

 

 

 

Partnerzy projektu – Polityka Senioralna EFS+

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gmina Żmudź/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi  realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 roku do 31.12.2025 roku

Usługi jakie będą świadczone w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania:

 • usługi rehabilitacyjne;
 • usługi fizjoterapeutyczne;
 • usługi pielęgniarskie;
 • usługi sąsiedzkie.

Planowane działania w projekcie  są bezpłatne.

Rekrutacja prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź, nr tel. 82 568 01 29.

Partnerzy projektu – Polityka Senioralna EFS+

LISTA PARTNERÓW I REALIZATORÓW

Partner wiodący – Realizator – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 1. Gmina Wisznice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach,
 2. Miasto Chełm – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie,
 3. Gmina Miejska Hrubieszów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
 4. Gmina Dzwola – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
 5. Gmina Modliborzyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
 6. Miasto Krasnystaw – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
 7. Gmina Łopiennik Górny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,
 8. Gmina Urzędów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie,
 9. Gmina Jastków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie,
 10. Gmina Wojciechów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie,
 11. Gmina Wólka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce,
 12. Miasto Łuków – Centrum Usług Społecznych w Łukowie,
 13. Gmina Stoczek Łukowski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie,
 14. Gmina Wojcieszków – Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie,
 15. Gmina Miejska Świdnik – Centrum Usług Społecznych w Świdniku,
 16. Gmina Lubycza Królewska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej,
 17. Gmina Krynice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach,
 18. Miasto Tomaszów Lubelski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,
 19. Gmina Komarów-Osada – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie – Osadzie,
 20. Gmina Rachanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rachaniach,
 21. Gmina Leśniowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
 22. Gmina Niedrzwica Duża – Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej,
 23. Gmina Sitno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie,
 24. Gmina Trzydnik Duży – Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym,
 25. Gmina Wilkołaz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie,
 26. Gmina Gościeradów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
 27. Gmina Potok Wielki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim,
 28. Gmina Szastarka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce,
 29. Gmina Tarnawatka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce,
 30. Gmina Telatyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie,
 31. Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach,
 32. Gmina Żmudź – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi,
 33. Gmina Wąwolnica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy,
 34. Gmina Kurów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie,
 35. Gmina Krasnobród – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
 36. Gmina Lublin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Grupy docelowe – Polityka Senioralna EFS+

Grupa docelowa projektu to trzy typy odbiorców:

 1. Osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym: OzN i chorobami wieku starczego, osoby samotne, osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone komunikacyjne, z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykające się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny/dzieci. Wśród ogólnej liczby osób ważną grupę stanowią OzN, to główni odbiorcy usług opiekuńczych, asystenckich i sąsiedzkich, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 2. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej, którzy sprawują opiekę bez obowiązku ustawowego zaspokajając codzienne potrzeby życiowe, zapewniając opiekę higieniczną, ułatwiając utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.
 3. Osoby stanowiące kadrę realizującą działania w obszarze usług społecznych.

Łącznie wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 13581 osoby, w szczególności zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym mieszkańcy gmin, na terenie których brakuje usług opiekuń. i/lub świadczone usługi są niewystarczające.

Przy doborze uczestników projektu(UP)będziemy stosować zasadę polityki równych szans,która zapewni obiektywny system doboru uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy UP bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Grupa docelowa: osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. w zakresie dostępu do wysokiej jakości spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym zapewniających odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach OzN, Koment. ogólnym nr 5 do tej Konwencji i Uwagami Podsumowującymi Komitetu do spraw Praw ONZ.

Formy wsparcia – Polityka Senioralna EFS+

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy.
 2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.
 4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów.
 5. Pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej.
 6. Doradztwo w zakresie dostępności.
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów.

O projekcie – Polityka Senioralna EFS+

Informacje o projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.

Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23

Całkowita wartość dofinansowania: 43 022 754,50 PLN

Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.

Cel projektu – Polityka Senioralna EFS+

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 12921 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

https://zmudz.naszops.pl/dokumenty-rekrutacyjne-do-pobrania

Pin It