Ułatwienia dostępu

 

Państwowy Fundusz Celowy

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 24 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 24 000,00 zł

Zakończenie realizacji zadania: 31 grudnia 2021 r.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią   opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi realizuje Program w formie pobytu dziennego dla 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ustala się ogółem limit 120 godzin wsparcia dla jednego członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w miejscu pobytu dziennego wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzymają pozytywną opinię gminy.

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi informuje, że Gmina Żmudź przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, pozyskano środki finansowe w wysokości 53 856,00 zł na realizację programu.

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne ma przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby niepełnosprawne posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM ?

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 2. Członkowie rodziny,
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
  z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmudzi– tel: 82/568 01 29

Pin It