Ułatwienia dostępu

 

Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ) Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Podprogram 2023

Informujemy, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego, tzw. działaniach towarzyszących.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

kwiecień 2024 r. – listopad 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy:

  • dochód nie przekraczający 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • dochód nie przekraczający 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

  • osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, Kasztanowa 24, 22-114 Żmudź.

 

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, jest to dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.fepz.gov.p

 

Pin It